play
play
seek
progress
loading
0:00
volume
seek
progress
repeat

Хьэхъупащ1э Хьэсэн

Слушать СкачатьНа гудок
Хьэхъупащ1э Амырхъан, Хъэхъупащ1э Хьэсэн - Адыгэ уэрэдыжь-Анзорыжь и уэрэд
06:04
Слушать СкачатьНа гудок
Хьэхъупащ1э Амырхъан, Хьэсэн - Лэшын нартыжьхэм яхуоусэ
04:24
Слушать СкачатьНа гудок
Заур Тутов - 12. Уи цIэр Мэдинэ - макъ. Къэрдэн Хьэсэн пс. Гъубжокъуэ Лиуан
03:16
Слушать СкачатьНа гудок
Аслан Тхакумачев - ТхъэкIумащIэ Хьэсэн и гъыбзэ (Плач по Хасану Тхакумачеву)
05:48
Слушать СкачатьНа гудок
Nahush Cherim - Uare Sara - Уэрэ сэрэ - Къуэдзокъуэ Хьэсэн и щхьэгъусэ
04:34
Слушать СкачатьНа гудок
Хьэхъупащ1э Амырхъан - Андемыркъан и уэрэд, Дзыгъур К1аш и уэрэд
06:03
Слушать СкачатьНа гудок
02:20
Слушать СкачатьНа гудок
Хьэхъупащ1э Амырхъан - Къызбурун и орэд
01:18
Слушать СкачатьНа гудок
Хьэхъупащ1э Амырхъан - Ажджэри Кушыку и гъыбзэ
06:06